jeremie2_ost

MAZOWIECKA POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

UWAGA! Spółka "Poręczenia Kredytowe" z dniem 16.12.2021 r. wstrzymała przyjmowanie wniosków o Mazowiecką pożyczkę płynnościową!

To pożyczka dla Ciebie, jeśli:

 • doświadczyłeś negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na prowadzoną działalność gospodarczą

 • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

 • prowadzisz działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego

 • po dniu 31.01.2020 roku powstały u Ciebie zaległości w spłacie:

  • zobowiązań publiczno-prawnych

  • wynagrodzeń pracowników (w tym ZUS i US)

  • zobowiązań handlowych (np. faktury za dostawy lub produkty)

  • bieżących rat kredytów, pożyczek i leasingów

Gwarantujemy:

 • finansowanie do 100% kosztów brutto

 • finansowanie nawet do 500 tys. złotych

 • brak konieczności posiadania wkładu własnego

 • niskie oprocentowanie (od 0,48% w skali roku) i brak dodatkowych opłat

 • uproszczoną procedurę uzyskania pożyczki

 • krótki czas rozpatrywania wniosku i uruchomienia środków

Sprawdź szczegółowe warunki udzielenia pożyczki poniżej

Najważniejsze informacje:

 • finansowanie od 10 tys. zł do 500 tys. zł 

 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe z oprocentowaniem od 0,48% w skali roku

 • Okres spłaty: do 5 lat

 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 9 miesięcy dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji)

Sprawdź szczegółowe warunki udzielenia pożyczki poniżej

Pożyczkę możesz wziąć na :

Zniwelowanie skutków wystąpienia epidemii COVID-19, tj.: na sfinansowanie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że wydatki - od dnia 1 lutego 2020 r. - muszą mieć status nieopłaconych.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone np. na:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

 • zobowiązania publiczno-prawne,

 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

 • zatowarowanie, półprodukty itp.,

 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.,

 • bieżące raty (rozumiane jako raty z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki) kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

ale pod warunkiem, że sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała rzeczywiste problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie

Zabezpieczenia spłaty pożyczki

 • obligatoryjnie: weksel in blanco + zabezpieczenie dodatkowe (uzgodnione i zaakceptowane przez Spółkę)

Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki:

Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki

I. Pożyczka udzielana jest Mikro, Małym i Średnim Przedsiębiorstwom realizującym inwestycję na terenie województwa mazowieckiego, w tym również dopiero startującym w biznesie

Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii MŚP określa Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Kryterium

Mikro

Małe

Średnie

Liczba zatrudnionych

mniej niż 10

mniej niż 50

mniej niż 250

Roczna sprzedaż

do 2 mln EUR

do 10 mln EUR

do 50 mln EUR

lub

Suma bilansowa

do 2 mln EUR

do 10 mln EUR

do 43 mln EUR

II. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki

 • minimalna kwota pożyczki 10.000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki 500.000,00 zł przy czym kwota udzielonych pożyczek nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności, albo

 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

 • okres spłaty - maksymalnie 60 miesięcy od momentu uruchomienia pożyczki (wypłaty I-ej transzy pożyczki)

 • dopuszczalny 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału a w przypadku przedsięwzięć realizowanych we wczesnej fazie rozwoju (Start-up) oraz w ramach przynajmniej jednej z preferencji karencja w spłacie kapitału może wynieść do 9 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża 60-cio miesięcznego okresu spłaty pożyczki

 • odsetki naliczane i płatne w okresach miesięcznych

 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy bez względu na liczbę transz, w jakich jest ona wypłacana

 • Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni kalendarzowych od daty jej całkowitej wypłaty. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 180 dni;

 • Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków z pożyczki jest w szczególności faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego wraz z potwierdzeniem zapłaty. W przypadku gdy ze środków pożyczki ponoszone są wydatki obejmujące finansowanie kapitału obrotowego (w całości lub w części) do ich rozliczenia można przyjąć zestawienie wydatków, pod warunkiem, że wydatki te nie zostały pokryte z innych źródeł finasowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej; mogą to być także potwierdzenia przelewu/spłaty – w przypadku płatności bieżących rat kredytu, rat pożyczki czy rat leasingowych.

 • Nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających płatność w formie gotówkowej powyżej kwoty 15.000 zł - zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców

Stosowane oprocentowanie

I. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,

zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami), pożyczka oprocentowania jest poniżej wysokości stopy bazowej1 z dnia udzielenia Jednostkowej Pożyczki i wynosi 0,48% w skali roku

II. na warunkach rynkowych, kiedy niemożliwe jest udzielenie pomocy de minimis

wówczas odsetki naliczane są według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej1 oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka

Kategoria ratingu

Poziom zabezpieczeń

Wysoki poziom zabezpieczeń

Średni poziom zabezpieczeń

Niski poziom zabezpieczeń

Grupa AAA do A

0,84%

0,99%

1,24%

Grupa BBB

0,99%

1,24%

2,44%

Grupa BB

1,24%

2,44%

4,24%

Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą (start-up), które nie mogą skorzystać z pomocy deminis

4,24%

 Aktualna wysokość stopy bazowej dla Polski publikowana jest na stronie Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php)

Zabezpieczenie spłaty pożyczki
 1. obligatoryjne:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

 1. dodatkowe zabezpieczenie ( w zależności od oceny wyniku ryzyka udzielenie pożyczki):

 • hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

 • zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

 • poręczenie cywilne (wekslowe, poręczenie funduszu poręczeniowego),

 • cesja wierzytelności,

 • blokada środków na rachunku bankowym,

 • przewłaszczenie rzeczy / ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej, co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

 • inne, na które wyrazi zgodę PK.

Preferencje w udzieleniu karencji w spłacie kapitału

1. działalność w ramach branż w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji

szczegółowe informacje dotyczące regionalnych inteligentnych specjalizacji udostępnione zostały w Załączniku nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (Załącznik do Uchwały Nr 23/15 sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r.)

2. działalność w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP

Projekt musi wpisywać się w co najmniej 3 obszary z niżej wymienionych:

 • zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody;

 • zastosowanie technologii mało i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków;

 • zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery;

 • zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu;

 • zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu

3. prowadzenie działalności poza Warszawskim Obszarem Metropolitalnym

(m.st. Warszawa, powiat grodziski, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i legionowski) oraz miastami Płock, Radom, Siedlce

4. zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK)

TIK (ang. Information and Communication Technologies, ICT) – rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Przykładowe rodzaje projektów z zakresu zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie:

- zintegrowane systemy do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning);

- systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management);

- budowa lub przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie.

Ograniczenia w finansowaniu

1. finansowanie zakupu gruntów w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki;

2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów i instrumentów UE

Wykluczenia finansowania
 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,

 2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

 3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane;

 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

 5. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy

 6. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celami określonymi powyżej;

 7. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;

 8. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;

 9. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;

 10. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do

obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 1. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;

 2. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu producenta lub importera treści pornograficznych;

 3. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

 4. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

 5. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

 6. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;

 7. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

 8. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Kalkulator pożyczkowy

Maksymalnie 500000 zł
Do 60 miesięcy

Więcej informacji na temat warunków udzielania pożyczek:

„Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.
ul. Miedziana 3A lok. 22 00-814 Warszawa
Tel.: 22 890 98 00, 22 890 98 15
biuro@poreczeniakredytowe.pl

Chat

)
  is typing...

  Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

  Wyślij wiadomość Cancel