jeremie2_ost

POŻYCZKA MAŁA

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

UWAGA! Ze względu na całkowite wykorzystanie puli środków finansowych Spółka "Poręczenia Kredytowe" zakończyła przyjmowanie wniosków o Pożyczkę małą.

To pożyczka dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

 • prowadzisz działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego

 • chcesz wprowadzić na rynek nowy, innowacyjny produkt lub usługę

 • rozwijasz produkt lub usługę oparte na handlu elektronicznym

 • poszukujesz wsparcia do ekologicznych procesów produkcyjnych

 • poszukujesz środków na finansowanie kapitału obrotowego

Gwarantujemy:

 • finansowanie do 100% kosztów wartości przedsięwzięcia

 • finansowanie nawet do 500 tys. złotych

 • brak konieczności posiadania wkładu własnego

 • niskie oprocentowanie (od 3,17% w skali roku) i brak dodatkowych opłat

 • uproszczoną procedurę uzyskania pożyczki

 • krótki czas rozpatrywania wniosku i uruchomienia środków

Najważniejsze informacje:

 • finansowanie od 10 tys. zł do 250 tys. zł 

         (dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji                     wartość pożyczki może zostać zwiększona do 500 tys. zł)

 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe z oprocentowaniem od 3,17% w skali roku
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 9 miesięcy dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji)

Sprawdź szczegółowe warunki udzielenia pożyczki poniżej

Możesz wziąć pożyczkę na następujący cel:

1. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

lub

2. Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK;

3. Sfinansowanie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwie jeśli Inwestycja, którą zamierzasz wykonać realizuje jednocześnie jeden z celów 1 lub 2,

4. Sfinansowanie kapitału obrotowego do 50% kwoty pożyczki powiązanego z Inwestycją realizującą jeden z celów 1 lub 2

Sprawdź szczegółowe cele finansowania poniżej

Zabezpieczenia spłaty pożyczki

 • obligatoryjnie: weksel in blanco + zabezpieczenie dodatkowe (uzgodnione i zaakceptowane przez Spółkę)

Sprawdź szczegółowe możliwości zabezpieczenia spłaty pożyczki poniżej

Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki:

Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki

I. Pożyczka udzielana jest Mikro, Małym i Średnim Przedsiębiorstwom realizującym inwestycję na terenie województwa mazowieckiego, w tym również dopiero startującym w biznesie

Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii MŚP określa Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Kryterium

Mikro

Małe

Średnie

Liczba zatrudnionych

mniej niż 10

mniej niż 50

mniej niż 250

Roczna sprzedaż

do 2 mln EUR

do 10 mln EUR

do 50 mln EUR

Lub

Suma bilansowa

do 2 mln EUR

do 10 mln EUR

do 43 mln EUR

Warunki szczegółowe:

 • kwota pożyczki od 10 000 PLN do 250 000 PLN (a w przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach przynajmniej jednej z powyższych preferencji: maksymalna kwota pożyczki - 500.000 PLN)

 • okres spłaty - maksymalnie 60 miesięcy od momentu uruchomienia pożyczki (wypłaty I-ej transzy pożyczki)

 • dopuszczalny 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału a w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez Ostatecznych Odbiorców we wczesnej fazie rozwoju (Start-up) oraz w ramach przynajmniej jednej z powyższych preferencji karencja w spłacie kapitału może wynieść do 9 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża 60-cio miesięcznego okresu spłaty pożyczki

 • odsetki naliczane i płatne w okresach miesięcznych

 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej

 • Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni kalendarzowych od daty jej całkowitej wypłaty. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 180 dni ze względu na charakter inwestycji;

 • Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków z pożyczki jest w szczególności faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego wraz z potwierdzeniem zapłaty, wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Można przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że do dnia wypłaty środków z pożyczki nie został on opłacony.

 • nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających płatność w formie gotówkowej powyżej kwoty 15.000 zł - zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców

Szczegółowe cele finansowania

1. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:

 • budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),

 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej,

(Uzyskanie wsparcia w zakresie wdrożenia wyników prac B+R rozumiane jako:

- kontynuacja pomyślnie zakończonej fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach Działania 1.2 lub

- dysponowanie przez przedsiębiorstwo przygotowanym do wdrożenia innowacyjnym produktem/usługą/technologią/rozwiązaniem powstałym w wyniku działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych nabytych przez przedsiębiorstwo)

lub

2. Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:

 • stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,

 • rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,

 • optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem),

TIK (ang. Information and Communication Technologies, ICT) – rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Przykładowe rodzaje projektów z zakresu zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie:

- zintegrowane systemy do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning);

- systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management);

- budowa lub przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie.

3. W ramach dwóch powyższych celów można otrzymać wsparcie na sfinansowanie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów, które stanowi preferencję w finansowaniu, o którym mowa poniżej

4. finansowanie kapitału obrotowego do 50% kwoty pożyczki

(wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa)

Preferencje finansowania

Warunki uprawniające zastosowanie preferencji w finansowaniu:

1. działalność w ramach branż w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji

szczegółowe informacje dotyczące regionalnych inteligentnych specjalizacji udostępnione zostały w Załączniku nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (Załącznik do Uchwały Nr 23/15 sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r.)

2. działalność w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP

Projekt musi wpisywać się w co najmniej 3 obszary z niżej wymienionych:

 • zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody;

 • zastosowanie technologii mało i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków;

 • zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery;

 • zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu;

 • zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu

3. prowadzenie działalności poza Warszawskim Obszarem Metropolitalnym

(m.st. Warszawa, powiat grodziski, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i legionowski) oraz miastami Płock, Radom, Siedlce

4. zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK)

Stosowane oprocentowanie

I. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,

zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami), przy czym

 • w zakresie przynajmniej jednej z preferencji wskazanych powyżej lub w przypadku gdy wartość Jednostkowej Pożyczki nie przekracza kwoty 50.000,00 PLN wysokość oprocentowania jest równa połowie wysokości stopy bazowej1, tj. 3,17%

 • w przypadku przedsięwzięć realizowanych poza obszarem preferencji, w przypadku, gdy wartość Jednostkowej Pożyczki przekracza kwotę 50.000,00 PLN, pożyczka oprocentowania jest powyżej połowy wysokości stopy bazowej1 i wynosi 3,27%

II. na warunkach rynkowych, kiedy niemożliwe jest udzielenie pomocy de minimis

wówczas odsetki naliczane są według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka

Kategoria ratingu

Poziom zabezpieczeń

Wysoki poziom zabezpieczeń

Średni poziom zabezpieczeń

Niski poziom zabezpieczeń

Grupa AAA do A

stopa bazowa + 0,6%

stopa bazowa + 0,75%

stopa bazowa + 1,0%

Grupa BBB

stopa bazowa + 0,75%

stopa bazowa + 1,00%

stopa bazowa + 2,2%

Grupa BB

stopa bazowa + 1,0%

stopa bazowa + 2,20%

stopa bazowa + 4,0%

Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą (start-up), które nie mogą skorzystać z pomocy deminis

stopa bazowa + 4,0%

 Aktualna wysokość stopy bazowej dla Polski publikowana jest na stronie Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php)

Zabezpieczenie spłaty pożyczki
 1. obligatoryjne:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

 1. dodatkowe zabezpieczenie ( w zależności od oceny wyniku ryzyka udzielenie pożyczki):

 • hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

 • zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

 • poręczenie cywilne (wekslowe, poręczenie funduszu poręczeniowego),

 • cesja wierzytelności,

 • blokada środków na rachunku bankowym;

 • przewłaszczenie rzeczy / ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej, co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

 • inne, na które wyrazi zgodę PK.

Ograniczenia w finansowaniu

1. finansowanie zakupu gruntów w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki;

2. środki pożyczki nie mogą nakładać się z finansowaniem z innych funduszy, programów i instrumentów UE

Wykluczenia finansowania
 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,

 2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

 3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane;

 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

 5. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy

 6. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celami określonymi powyżej;

 7. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;

 8. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;

 9. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;

 10. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do

obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 1. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;

 2. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu producenta lub importera treści pornograficznych;

 3. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

 4. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

 5. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

 6. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;

 7. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

 8. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Kalkulator pożyczkowy

Maksymalnie 500000 zł
Do 60 miesięcy

Więcej informacji na temat warunków udzielania pożyczek:

„Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.
ul. Miedziana 3A lok. 22 00-814 Warszawa
Tel.: 22 890 98 00, 22 890 98 15
biuro@poreczeniakredytowe.pl

Chat

)
  is typing...

  Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

  Wyślij wiadomość Cancel