PROJEKTY ZREALIZOWANE

Zrealizowane projekty i programy:

1) 2005 - 2007

Zwiększenie możliwości poręczeniowej funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. Projekt o wartości ponad 16 mln zł, obejmujący udzielanie poręczeń kredytów dla MŚP z terenu całego kraju, realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

2) 2005 - nadal

Działalność poręczeniowa Spółki. Łączna wartość udzielonych poręczeń na koniec 2014 roku przekraczała 75 mln zł, realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) 2007 - 2013

W ramach projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeniowego w Łańcucie” – współfinansowanie Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

4) 2010 - 2012

Profesjonaliści na trudne czasy. Projekt o wartości 1,7 mln zł, obejmujący przeszkolenie 700 osób w zakresie związanym z prowadzeniem i finansowaniem działalności gospodarczej, realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

5) 2010 - 2017

Dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego w Łańcucie. Projekt o wartości 10 mln zł, obejmujący udzielanie poręczeń kredytów dla MŚP z terenu woj. podkarpackiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

6) 2010 - 2014

Powódź 2010 – program Ministerstwa Gospodarki w zakresie wsparcia przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z terenu województwa podkarpackiego. W ramach całego projektu Spółka udzieliła 633 pożyczek na łączną kwotę przekraczającą 28 mln zł.

7) 2011 - 2013

Wsparcie inwestycji sektora MŚP oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt o wartości 4,8 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym.

8) 2011 - 2018

Wspieranie rozwoju MŚP. Działalność w ramach umowy o wspólnym przedsięwzięciu podpisanej z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Found”, polegająca na udzielaniu pożyczek MŚP na terenie całego kraju ze środków EFRWP-CF, ze szczególnym uwzględnieniem woj. podkarpackiego. Pomoc udzielona w ramach tego projektu przekracza 11 mln zł.

9) 2013 - 2015

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim. Projekt o wartości 4,4 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP z terenu woj. mazowieckiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

10) 2015 - 2016

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim. POŻYCZKA dla START-UPÓW. Projekt o wartości 2,17 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP w fazie START-UP z terenu woj. mazowieckiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

11) 2017 - 2019

  „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. realizowała program pożyczkowy adresowany do Przedsiębiorców zrzeszonych w Lokalnych Grupach Działania. Celem programu było wsparcie lokalnych Przedsiębiorców którzy uzyskali pomoc finansową z funduszy pomocowych, którymi dysponują Lokalne Grupy Działania. Środki z programu pożyczkowego „Wspieranie Rozwoju MŚP” (WRP) w ramach Lokalnych Grup Działania pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Pożyczki przeznaczone były na m.in. sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej takich jak: finansowanie inwestycji (zakup maszyn, urządzeń i narzędzi; budowa budynków), wspieranie przedsięwzięć rozwojowych (w szczególności tworzenie nowych miejsc pracy), finansowanie wydatków o charakterze obrotowym, a także finansowanie pomostowe (finansowanie nakładów do czasu wypłaty dotacji) i finansowanie wkładu własnego Projektu.

W ramach naszego programu istniała możliwość sfinansowania do 100% wartości inwestycji, na okres nawet do 96-ciu miesięcy z opcją karencji. Spółka „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. oferowała bardzo korzystne oprocentowanie na poziomie 5,25 pp., a maksymalna kwota pożyczki wynosić mogła 500 000 PLN.

W listopadzie 2017 roku Linia pożyczkowa w ramach Lokalnych Grup Działania zdobyła wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny produkt rolniczy” w kategorii „Finanse i ubezpieczenia”. Konkurs organizowany był przez magazyn Farmer.

20.11.2017, Warszawa, fot.Pawel Pawlowski/zelaznastudio, Przyznanie nagród „Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017” oraz „Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2017” n.z Krzysztof Oksiuta

12) 2018 - 2020

W dniu 16.02.2018 roku "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. oraz "Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. działające jako Konsorcjum podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną na Instrument Finansowy - Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw.

INFORMACJE O OFERCIE POŻYCZEK DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Pożyczki współfinansowane były w ramach projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

Kto mógł ubiegać się o pożyczkę:

Mikroprzedsiębiorstwa*, które działały na rynku nie dłużej niż 5 lat i:
- prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- nie miały zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
- nie było w stosunku do nich prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne), ugodowe bankowe,
- nie widniały w bazach nierzetelnych dłużników,
- zobowiązały się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel.
Pożyczki udzielane były przedsiębiorcom działającym na obszarach miejskich i wiejskich we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego, leśnictwa, łowiectwa oraz rybołówstwa i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska.
Pożyczki nie były udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008).

Pożyczkę można było przeznaczyć na:

1. Pożyczki inwestycyjne udzielane w szczególności na:

1) inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane
w szczególności z:

a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie itp.,

2) nabycie, wytworzenie i instalację środków trwałych, w tym:

a) budowli i budynków,
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów, aparatury, wyposażenia biurowego,
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności: drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych, itp.,

3) nabycie prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów, itp.,
4) pokrycie wydatków na prace związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych,
5) pokrycie wydatków modernizacyjnych i adaptacyjnych,
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

2. Pożyczka na kapitał inwestycyjno-obrotowy i obrotowy zapewniający płynność finansową przy realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przy założeniu, że w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie:

a) do 10% środków wypłaconych na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych;
b) do 50% środków wypłaconych na finansowanie wydatków obrotowych (przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia, na które zostało przyznane finansowanie).

3. Pożyczka nie mogła być przeznaczona na:

a) refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów oraz leasingu,
b) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
c) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego produktu finansowego. Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Warunki udzielania pożyczek:

1. Minimalna kwota pożyczki wynosi 5.000,00 zł - maksymalna 100.000,00 zł.

2. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie mógł przekraczać 60 miesięcy. Przedsiębiorca mógł otrzymać sześciomiesięczny okres karencji wyłącznie na spłatę rat kapitałowych (odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco). Okres karencji był wliczany do okresu spłaty pożyczki.

3. Udzielone pożyczki były oprocentowane:

1) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami), w przypadku:

a) inwestycji w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata (Mikroprzedsiębiorstwa w fazie start – up), gdzie oprocentowanie Jednostkowej PM jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości: 50% stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia,

b) inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie oprocentowanie Jednostkowej PM jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości: stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia, przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02,

przy czym występował ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH dla PKD nr 49.41.Z Transport drogowy towarów. Na cel inny niż zakup środka transportu i urządzeń transportowych dla nr PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów obniżony był próg pomocy do 100 tys. EURO;

2) nie niżej niż według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej (Komunikat KE - Dziennik Urzędowy UE C 14/6). Podstawą obliczenia stopy referencyjnej jest stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR) oraz marża, której wysokość jest uzależniona od ratingu danego przedsiębiorstwa oraz poziomu zabezpieczeń spłaty pożyczki. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczki i naliczane od dnia jej uruchomienia.

Określenie wysokości oprocentowania oraz grup ryzyka w ramach Funduszu PM

 Wysoki poziom zabezpieczeńŚredni poziom zabezpieczeńNiski poziom zabezpieczeń

Grupa AAA do A


2,44%2,59%2,84%

Grupa BBB


2,59%2,84%4,04%

Grupa BB

2,84%4,04%5,84%

Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą (start-up), które nie mogą skorzystać z pomocy deminimis

5,84%                             --------                            ------

Podstawą oprocentowania była stopa referencyjna Komisji Europejskiej  powiększona o marżę, której wysokość zależy od ratingu firmy (najbezpieczniej – 1 pp). Dla firm działających na rynku krócej niż 24 miesięcy stosowana była marża 4 pp. http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

4. Pożyczki wraz z odsetkami spłacane były w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym
harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona była od kwoty aktualnego zadłużenia Pożyczkobiorcy.

5. Udzielenie pożyczki uwarunkowane było złożeniem zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki oraz odsetek:

1) każdorazowo Pożyczkobiorca na zabezpieczenie pożyczki wystawiał weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz opcjonalnie:

2) drugi rodzaj zabezpieczenia, który mógł stanowić w szczególności:

a) ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości wraz
z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

b) hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

c) poręczenie wg prawa cywilnego, wekslowego,

d) zastaw wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

e) inne, na które wyrazi zgodę Zarząd PK.

3)   o wyborze dodatkowej formy zabezpieczenia pożyczki ostatecznie decydował Zarząd na podstawie wyniku przeprowadzonej analizy finansowo-ekonomicznej oraz oceny wniosku.

4)   w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jak też
w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana była zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia

6. Bez dodatkowych opłat, prowizji, ubezpieczeń.

7. Nie był wymagany udział własny. Finansowane było 100% przedsięwzięcia brutto.

8. PREFERENCJE:

1) W ramach Funduszu PM preferowane były:

a) inwestycje w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata,

b) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego; 

2) Preferencje, z których mogą skorzystać Mikroprzedsiębiorstwa, wskazane w ustępie powyżej polegały na:

a) wydłużeniu okresu spłaty pożyczki maksymalnie do 66 miesięcy, od momentu jej uruchomienia,

b) wydłużeniu karencji w spłacie Jednostkowej PM z 6 miesięcy do maksymalnie
12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, z zastrzeżeniem że karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki 66 miesięcy;

3) Preferencje, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b) powyżej, mogły występować łącznie w ramach jednej pożyczki.

* Podstawowe czynniki decydujące o tym, czy dana firma mogła zostać uznana za mikroprzedsiębiorcę, to:

 1. liczba pracowników oraz
 2. roczny obrót albo całkowity bilans roczny.
Kategoria przedsiębiorstwa Liczba     pracowników Roczny       obrótalboCałkowity bilans roczny
Mikro< 10≤ 2 mln euro≤ 2 mln euro
      

Te progi odnosiły się wyłącznie do wyników indywidualnych firm. Przedsiębiorstwo, które stanowiło część większej grupy przedsiębiorstw, mogło być zmuszone dodać niektóre dane dotyczące pracowników/obrotu/bilansu takiej grupy do własnych danych.

13) 2021

"PORĘCZENIA KREDYTOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt
pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym
w Wisełce
” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Całkowity koszt projektu: 5 469 810,00 zł

Dofinansowanie z UE: 2 858 878,00 zł

 

Opis projektu, cele i rezultaty projektu

Inwestycja polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby budowanego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego wraz z hotelem zlokalizowanego w miejscowości Wisełka, gmina Wolin.

Realizacja projektu ma na celu optymalizację zużycia energii niezbędnej dla funkcjonowania niniejszego obiektu. Wytworzona energia pożytkowana będzie na własne potrzeby, co obniży koszty zakupu energii i usług dystrybucyjnych od operatora zewnętrznego. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpłynie na racjonalizację zużycia energii, zwiększenie jej efektywności oraz polepszenie standardów świadczonych usług.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby budowanego Centrum konferencyjno-szkoleniowego wraz z hotelem w Wisełce. Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemów
w zakresie efektywności oraz racjonalności zasilania energetycznego oraz cieplnego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Wisełce.

Realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym oraz cieplnym zasilającym w przyszłości budowane Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, zwiększy produkcję energii ze źródeł odnawialnych, a także podniesie jakość życia odbiorców usług
i mieszkańców gminy Wolin, a także wpłynie pozytywnie na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego. Projekt przyczyni się do zmniejszenia częstotliwości przerw w dostawach energii elektrycznej oraz cieplnej, szczególnie w sezonie letnim.

Spółka przez 14 lat swojej działalności pomogła tysiącom przedsiębiorców na kwotę łączną przekraczającą 140 mln zł.

Kontakt z doradcą

 • 22 890 98 00
 • biuro@poreczeniakredytowe.pl

 • ul. Miedziana 3A, lok. 22
  00-814 Warszawa

Kalkulator

Oblicz ratę pożyczki

Chat

)
  is typing...

  Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

  Wyślij wiadomość Cancel