Przebudowa strony internetowej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”),

informujemy wszystkich naszych Klientów oraz osoby współpracujące, że z dniem 25 maja 2018r. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez spółkę Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@pksp.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres Administratora Danych tj. „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Miedziana 3A lok. 22, 00 – 814 Warszawa.

Informujemy, że dane osobowe Klientów pozyskujemy na podstawie wniosków o udzielenie pożyczki lub poręczenia, formularze kontaktowe i przetwarzamy w celu realizacji projektów pożyczkowych i poręczeniowych, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), sprawozdawczości, monitoringu i kontroli prawidłowości wykonania umów, dochodzenia roszczeń, wymaganej archiwizacji, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest ustalany indywidualnie dla każdego projektu w oparciu o przepisy prawa oraz wymagania Instytucji Zarządzających, Instytucji Finansujących i Menadżerów realizowanych przez spółkę Projektów, które mogą obligować spółkę do przetwarzania danych przez określony czas, a ponadto są uzależnione od okresu przez jaki są świadczone usługi oraz okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora. Państwa dane udostępniamy wyłącznie instytucjom i podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom, którym powierzyliśmy te dane w związku z zadaniami jakie wykonują na nasze zlecenie niezbędnymi do realizacji naszych usług.
W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa umowy o świadczenie usług oferowanych przez Spółkę, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Spółkę działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Spółce obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych i przedstawienia naszej oferty, w tym poprzez formularz kontaktowy, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i może być cofnięta w każdym czasie.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z poważaniem

„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Warszawie

Chat

)
    is typing...

    Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

    Wyślij wiadomość Cancel