Pożyczka na start

W związku z wyczerpaniem limitu środków z dniem 30 grudnia 2015 r. zostało wstrzymane przyjmowanie wniosków o pożyczkę.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ POŻYCZEK WRP: http://www.poreczeniakredytowe.pl/pozyczka-obrotowo-inwestycyjna

 

INFORMACJA NA TEMAT OFERTY POŻYCZKOWEJ W RAMACH PROJEKTU JEREMIE DLA START-UPÓW w woj. mazowieckim

Kalkulator pożyczki na start:

Oblicz rate pożyczki
kwota pożyczki
0
50,000
100,000
ilość miesięcy
1
36
60
od
1,700,-
/m-c
Oprocentowanie 2%
Pomoc de minimis
Zasady rynkowe
Treści publikowane na stronach serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Oblicz rate pożyczki
kwota pożyczki
0
40,000
50,000
ilość miesięcy
1
6
12
od
1,700,-
/m-c
Oprocentowanie dla p. WRP 5,25%
Treści publikowane na stronach serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Oblicz rate pożyczki
kwota pożyczki
0
150,000
300,000
ilość miesięcy
1
36
60
od
1,700,-
/m-c
Oprocentowanie dla p. WRP 5,25%
Treści publikowane na stronach serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
X

Harmonogram spłat

Miesiąc Rata Część kapitałowa Część odsetkowa
Oblicz rate pożyczki
kwota pożyczki
0
150,000
300,000
ilość miesięcy
1
36
60
od
1,700,-
/m-c
Oprocentowanie dla p. WRP 5,25%
Treści publikowane na stronach serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
X

Harmonogram spłat

Miesiąc Rata Część kapitałowa Część odsetkowa

DLA KOGO?

Dla mikroprzedsiębiorstw, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego krócej niż 24 miesiące,
 • zatrudniają nie więcej niż 9 osób,
 • nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
 • nie widnieją w bazach nierzetelnych dłużników,
 • nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne), ugodowe bankowe,
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), przy czym wykluczeniu nie mogą również podlegać osoby uprawnione do ich reprezentowania,
 • zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel.

Pożyczki udzielane są przedsiębiorcom działającym na obszarach miejskich i wiejskich we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego, leśnictwa, łowiectwa oraz rybołówstwa i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska - wykluczone kody PKD tutaj.

Pożyczki nie są udzielane również przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008).

 

NA CO?

1. Pożyczki inwestycyjne udzielane w szczególności na inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • finansowaniem inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych,
 • zakupem, wytworzeniem i instalacją wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • tworzeniem nowych miejsc pracy,
 • wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • nabyciem wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;

przy czym występuje ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH dla PKD nr 49.41.Z Transport drogowy towarów. Na cel inny niż zakup środka transportu i urządzeń transportowych dla nr PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów obniżony jest próg pomocy do 100 tys. EURO.

2. Pożyczka na kapitał inwestycyjno-obrotowy zapewniający płynność finansową przy realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przy założeniu, że część obrotowa (kapitał obrotowy) nie może być wyższa od części inwestycyjnej (kapitał rozwojowy).

 

3. Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 • refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów oraz leasingu,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego. Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

1. Minimalna kwota pożyczki wynosi 5.000 zł; maksymalna - 100.000,00 zł.

2.    Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekraczać 60 miesięcy. Przedsiębiorca może otrzymać 6-miesięczny okres karencji wyłącznie na spłatę rat kapitałowych (odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco). Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki.

3.   Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w skali roku*. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczki i naliczane od dnia jej uruchomienia.

4.   Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

5.   Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest złożeniem zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki oraz odsetek:

1)  Każdorazowo Beneficjent na zabezpieczenie pożyczki wystawia weksel in blanco oraz ustanawia zabezpieczenie o charakterze osobistym, które mogą stanowić:

a)   poręczenie wg prawa cywilnego,

b)   poręczenie wekslowe,

c)   przelew wierzytelności,

d)   udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego,

e)   dobrowolne poddanie się egzekucji (art. 777 kpc).

Dopuszcza się zabezpieczenie o charakterze rzeczowym na rzeczy będącej przedmiotem inwestycji.

2)   o wyborze dodatkowej formy zabezpieczenia pożyczki ostatecznie decyduje Zarząd na podstawie wyniku przeprowadzonej analizy finansowo-ekonomicznej oraz oceny wniosku.

3)   w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jak też w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia.

6. Bez dodatkowym opłat, prowizji, ubezpieczeń.

7. Nie jest wymagany udział własny. Finansowane jest 100% przedsięwzięcia brutto.

 

* Pożyczki udzielone przez PK są oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis  na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 245 poz. 1461 z późn. zm.),  tj. oprocentowanie roczne pożyczki jest równe wysokości stopy  referencyjnej obniżonej o 400 pkt bazowych, przy czym nie może być niższe niż 2%.

W przypadku, gdy Mikroprzedsiębiorstwo wyczerpało limit dopuszczalnej pomocy de minimis, pożyczka może być udzielana na zasadach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

 

Pożyczki współfinansowane w ramach projektu JEREMIE - POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Schemat JEREMIE

 

 

www.jeremie.com.pl

 

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY:

< >

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

< >