POŻYCZKA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

belka

W dniu 16.02.2018 roku "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. oraz "Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. działające jako Konsorcjum podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną na Instrument Finansowy - Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw.

INFORMACJE O OFERCIE POŻYCZEK DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Pożyczki współfinansowane są w ramach projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

 

Kto może ubiegać się o pożyczkę:

Mikroprzedsiębiorstwa*, które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat i:
- prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
- nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne), ugodowe bankowe,
- nie widnieją w bazach nierzetelnych dłużników,
- zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel.
Pożyczki udzielane są przedsiębiorcom działającym na obszarach miejskich i wiejskich we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego, leśnictwa, łowiectwa oraz rybołówstwa i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska.
Pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008).

 

Pożyczkę można przeznaczyć na:

1. Pożyczki inwestycyjne udzielane w szczególności na:

1) inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane
w szczególności z:

a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie itp.,

2) nabycie, wytworzenie i instalację środków trwałych, w tym:

a) budowli i budynków,
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów, aparatury, wyposażenia biurowego,
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności: drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych, itp.,

3) nabycie prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów, itp.,
4) pokrycie wydatków na prace związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych,
5) pokrycie wydatków modernizacyjnych i adaptacyjnych,
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

2. Pożyczka na kapitał inwestycyjno-obrotowy i obrotowy zapewniający płynność finansową przy realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przy założeniu, że w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie:

a) do 10% środków wypłaconych na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych;
b) do 50% środków wypłaconych na finansowanie wydatków obrotowych (przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia, na które zostało przyznane finansowanie).

3. Pożyczka nie może być przeznaczona na:

a) refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów oraz leasingu,
b) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
c) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego produktu finansowego. Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 

Warunki udzielania pożyczek:

1. Minimalna kwota pożyczki wynosi 5.000,00 zł - maksymalna 100.000,00 zł.

2. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekraczać 60 miesięcy. Przedsiębiorca może otrzymać sześciomiesięczny okres karencji wyłącznie na spłatę rat kapitałowych (odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco). Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki.

3. Udzielone pożyczki są oprocentowane:

1) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami), w przypadku:

a) inwestycji w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata (Mikroprzedsiębiorstwa w fazie start – up), gdzie oprocentowanie Jednostkowej PM jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości: 50% stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia,

b) inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie oprocentowanie Jednostkowej PM jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości: stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia, przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02,

przy czym występuje ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH dla PKD nr 49.41.Z Transport drogowy towarów. Na cel inny niż zakup środka transportu i urządzeń transportowych dla nr PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów obniżony jest próg pomocy do 100 tys. EURO;

2) nie niżej niż według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej (Komunikat KE - Dziennik Urzędowy UE C 14/6). Podstawą obliczenia stopy referencyjnej jest stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR) oraz marża, której wysokość jest uzależniona od ratingu danego przedsiębiorstwa oraz poziomu zabezpieczeń spłaty pożyczki. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczki i naliczane od dnia jej uruchomienia.

Określenie wysokości oprocentowania oraz grup ryzyka w ramach Funduszu PM

  Wysoki poziom zabezpieczeń Średni poziom zabezpieczeń Niski poziom zabezpieczeń
 

Grupa AAA do A


2,44% 2,59% 2,84%
 

Grupa BBB


2,59% 2,84% 4,04%
 

Grupa BB

2,84% 4,04% 5,84%

Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą (start-up), które nie mogą skorzystać z pomocy deminimis

5,84%                             --------                            ------

Podstawą oprocentowania jest stopa referencyjna Komisji Europejskiej (na dzień dzisiejszy wynosząca 1,87%) powiększona o marżę, której wysokość zależy od ratingu firmy (najbezpieczniej – 1 pp). Dla firm działających na rynku krócej niż 24 miesięcy stosuje się marżę 4 pp. http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

4. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym
harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zadłużenia Pożyczkobiorcy.

5. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest złożeniem zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki oraz odsetek:

1) każdorazowo Pożyczkobiorca na zabezpieczenie pożyczki wystawia weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz opcjonalnie:

2) drugi rodzaj zabezpieczenia, który może stanowić w szczególności:

a) ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości wraz
z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

b) hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

c) poręczenie wg prawa cywilnego, wekslowego,

d) zastaw wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

e) inne, na które wyrazi zgodę Zarząd PK.

3)   o wyborze dodatkowej formy zabezpieczenia pożyczki ostatecznie decyduje Zarząd na podstawie wyniku przeprowadzonej analizy finansowo-ekonomicznej oraz oceny wniosku.

4)   w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jak też
w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia

6. Bez dodatkowym opłat, prowizji, ubezpieczeń.

7. Nie jest wymagany udział własny. Finansowane jest 100% przedsięwzięcia brutto.

8. PREFERENCJE:

1) W ramach Funduszu PM preferowane są:

a) inwestycje w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata,

b) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego; 

2) Preferencje, z których mogą skorzystać Mikroprzedsiębiorstwa, wskazane w ustępie powyżej polegają na:

a) wydłużeniu okresu spłaty pożyczki maksymalnie do 66 miesięcy, od momentu jej uruchomienia,

b) wydłużeniu karencji w spłacie Jednostkowej PM z 6 miesięcy do maksymalnie
12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, z zastrzeżeniem że karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki 66 miesięcy;

3) Preferencje, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b) powyżej, mogą występować łącznie w ramach jednej pożyczki.

* Podstawowe czynniki decydujące o tym, czy dana firma może zostać uznana za mikroprzedsiębiorcę, to:

  1. liczba pracowników oraz
  2. roczny obrót albo całkowity bilans roczny.
Kategoria przedsiębiorstwa  Liczba     pracowników  Roczny       obrót albo Całkowity bilans roczny
Mikro < 10 ≤ 2 mln euro ≤ 2 mln euro
           

Te progi odnoszą się wyłącznie do wyników indywidualnych firm. Przedsiębiorstwo, które stanowi część większej grupy przedsiębiorstw, może być zmuszone dodać niektóre dane dotyczące pracowników/obrotu/bilansu takiej grupy do własnych danych.

Kalkulator pożyczkowy

Maksymalnie 100000 zł
Do 60 miesięcy
BGK_logo_kolor_poziom
Pożyczka unijna

Chat

)
    is typing...

    Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

    Wyślij wiadomość Cancel